’15 ทักษะสำคัญแห่งยุค’ ที่ทุกคนพึงมีภายในปี 2025

high demand jobs 2025

จากรายงาน "อาชีพแห่งอนาคต 2020" ของ World Economic Forum ได้เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการใน 'ประเทศไทย' เพื่อสอบถามเกี่ยวกับทักษะสำคัญในยุคดิจิทัล (ทั้ง Soft Skills และ Hard Skills) ที่บริษัทต่างๆ ต้องการให้พนักงานของตนพัฒนา และจะใช้เป็นเกณฑ์สำคัญในการคัดเลือกคนเพื่อเข้าทำงาน

15 ทักษะสำคัญแห่งยุค' ที่จะมีความต้องการสูงในตลาดแรงงานภายในปี 2025 ที่ทุกคนพึงมี ...

1. Analytical thinking and innovation
การคิดวิเคราะห์และนวัตกรรม

2.Complex problem-solving
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

3. Active learning and learning strategies
การวางแผนยุทธศาสตร์การเรียนรู้เชิงรุก

4. Critical thinking and analysis
การคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างเป็นเหตุเป็นผล

5. Creativity, originality and initiative
ความคิดสร้างสรรค์, ความแปลกใหม่ และความคิดริเริ่ม

6. Troubleshooting and user experience
การแก้ไขข้อบกพร่อง และสร้างประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งาน (UX)

7. Leadership and social influence
ความเป็นผู้นำและมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในสังคม

8. Resilience, stress tolerance and flexibility
ความยืดหยุ่น, อดทนต่อความกดดัน และปรับตัวง่าย

9. Technology design and programming
การออกแบบและการเขียนโปรแกรม

10. Technology use, monitoring and control
การใช้เทคโนโลยีในการควบคุมดูและและตรวจสอบ

11. Reasoning, problem-solving and ideation
มีเหตุผลในการแก้ปัญหาโดยการใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

12. Technology installation and maintenance
การติดตั้งเทคโนโลยีและดูแลรักษาอุปกรณ์

13. Management of personnel
การจัดการบริหารทรัพยากรบุคคล

14. Attention to detail, trustworthiness
ใส่ใจในรายละเอียดและมีความน่าเชื่อถือ

15. Emotional intelligence
ความฉลาดทางอารมณ์

จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของ Soft Skills "สกิลมนุษย์" ที่จำเป็นในการใช้ปฏิสัมพันธ์กับคน เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมและอารมณ์เป็นหลัก ที่หุ่นยนต์และ AI ยังทำไม่ได้ และยังพัฒนาไปไม่ถึง นั้นเป็น ทักษะที่สำคัญ ที่จะช่วยให้มนุษย์นั้นยังแตกต่างและสามารถนำสกิลเหล่านั้นมาสร้างมูลค่า เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับตนเองได้

มาร่วมพัฒนาตัวเอง และที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน ไปกับ Adaptivity ลองทำกันดูเลย Digital Adaptivity Assessment เพื่อรับคะแนนทักษะดิจิทัล ว่าเหมาะกับงานในอนาคตสายไหน คลิ๊กเลย 

About the Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish