“ครู” แห่งโลกอนาคต : Future Teacher

[ภาพรวม] :

ครู คือ ผู้ที่มีความสามารถในการให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียนรู้ สำหรับนักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน มีหน้าที่ในการสอนวิชาความรู้ หลักการคิดการอ่าน รวมถึงวิธีปฏิบัติ แนวทางในการทำงานและการใช้ชีวิต โดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกันออกไปโดยคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน

Teacher

"รู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงไปกับ Adaptivity"

[ปัจจุบัน] : Status Quo

1. มนุษย์ส่วนมากได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด

2. ครู Google, ครู YouTube และคอร์ดเรียนออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น

3. ครูต้องปรับตัวใช้ Software และ Application ในการช่วยสอนในห้องเรียน

4. ครูสร้างฐานข้อมูล Data Base และคอร์ดเรียนออนไลน์เพื่อใช้ในการสอนบน Cloud ทำให้เอกสารและข้อมูลต่างๆ ถูกโอนย้ายเข้ามาอยู่ในระบบดิจิทัล ซึ่งทำให้การใช้กระดาษลดน้อยลง (Paperless) และสืบค้นง่ายขึ้น

5. การศึกษาตามตำรา ท่องจำ ด้วยวิธีครูพูดนักเรียนฟังแบบเดิมๆ ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป และความรู้ที่สอนในโรงเรียนในปัจจุบันไม่ตรงกับความต้องของการนักเรียนและตลาดแรงงาน ทำให้การเรียนแบบ Project Base และ Active Learning กลายเป็นเทรนสำคัญของการเรียนรู้

6. ครูต้องเรียนรู้ ปรับตัวและให้ความสำคัญกับ "สิทธิมนุษย์ชน" มากกว่า การเคร่งกฎเกณฑ์ที่ล้าหลัง

Video วิวัฒนาการเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการเรียนการสอน :

[อนาคต] : Future

1. E-Teacher : ครูมีหน้าที่คอยแนะนำ ให้คำปรึกษาและวางแผนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนตามถนัดของแต่ละบุคคลแบบ Student Center เท่านั้น โดยครูจะใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลมาใช้ในการวิเคราะห์สิ่งที่ AI ยังไม่สามารถทำได้เพื่อใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ของนักเรียน

2. ข้อมูล, เนื้อหา, หลักสูตร, หนังสือ ที่อยู่ในห้องเรียนจะสามารถหาได้ทั้งหมดบนโลกอินเตอร์เน็ตเป็นไฟล์ Digital โดย AI จะช่วยในการค้นหาข้อมูลและคำตอบที่ดีที่สุดจากการประมวลข้อมูลขนาดใหญ่มหาศาล ทำให้การเรียนการสอนแบบท่องจำหมดไปจากโลก

3. ครูอนุบาล - ครูประถม ยังคงเป็นที่ต้องการเพราะ เด็กยังคงต้องการการดูแลเอาใจใส่จากมนุษย์ด้วยกันเองในการเจริญเติบโต ซึ่งครูจะเป็นผู้ที่ช่วยสอนและถ่ายทอด Soft Skills โดยเฉพาะประสบการณ์การใช้ชีวิตและการเข้าสังคม

5. ไม่เน้นสอบ และการตัดเกรดนักเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรู้อีกต่อไป แต่เน้นให้ Feedback, Discussion, Reseacrh เพื่อความงอกงามทางปัญญา เพื่อสร้างสรรค์ ต่อยอด เพิ่มพูนผลผลิตทางความคิดใหม่ๆ

6. ครูที่สอน 'สายอาชีพ' เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จะกลับมา Boom และกลายมาเป็นสิ่งที่ Popular แทนการเรียน ม. ปลาย และ ปริญญาตรี เพราะ เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไปก็จะมีอาชีพใหม่ๆ ที่ต้องการความสามารถด้าน Technical จากการลงมือปฏิบัติจริงเกิดขึ้นมากมาย

"ทุกการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาเสมอ" - #Adaptivity

About the Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish