Career Disruption #8 | งานสาย Data เริ่มยังไง? ทำไมใคร ๆ ก็พูดถึง?

ประเด็นพูดคุยใน Episode

 • Data คืออะไร? | สำคัญอย่างไร?
 • อาชีพสาย Data มีอะไรบ้าง? | มีหน้าที่ต่างกันยังไง?
 • อยากทำงานสาย Data ต้องมี 'สกิล' อะไรบ้าง?
 • ความสนุก & ความท้าทายของงานสาย Data?
 • ต้องจบอะไรถึงจะทำงานสาย Data?
 • ทำ Portfolio ยังไงให้ได้งาน?

ร่วมพูดคุยหาคำตอบกับ Adaptive Talent จากสายงาน Data

ประเด็นสำคัญใน Episode

Data คืออะไร? | สำคัญอย่างไร?

Data คือ 'ข้อมูล' ที่จะทำให้เราสามารถนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์วางแผนการใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Data เป็น 'สินทรัพย์' อย่างหนึ่งของบริษัท เพราะทำให้บริษัทสามารถนำมาวิเคราะห์เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าว่าชอบอะไร ต้องการอะไร เพื่อนำมาวางแผนการตลาดและทำโปรโมชั่น นอกจากนั้นยังสามารถนำข้อมูลของลูกค้าไปขายต่อได้อีกด้วย

Data คือ ข้อมูลดิบๆ ที่เข้ามาในระบบ แต่ Insight คือข้อมูลที่ นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysist) นำมาวิเคราะห์ เพื่อค้นหาว่ามี Pattern อะไรซ่อนอยู่บ้าง เช่น สินค้าไหนขายดี, สินค้าไหนขายไม่ออก, ควรจัดโปรโมชั่นยังไง เป็นต้น

Data Engineer คือ ผู้จัดเตรียมข้อมูล, ชำระล้างทำความสะอาดและจัดเก็บให้เรียบร้อย เพื่อที่ Data Analyst และ Data Scientist จะสามารถนำไปใช้ต่อได้อย่างประสิทธิภาพ

อาชีพสาย Data มีอะไรบ้าง? | มีหน้าที่ต่างกันยังไง? | ต้องมีความรู้ด้านไหนบ้าง?

1. นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
คือ ผู้ที่เอา Data มาหา Insight ย่อยข้อมูล และสร้าง Dashboard หรือ Report เพื่อให้นำมาใช้ต่อได้ในเชิงทางธุรกิจ เชิง Marketing หรืออื่นๆ

 • เข้าใจเกี่ยวกับงานด้านธุรกิจ (Business Domain)
 • ใช้โปรแกรม เช่น Excel, Tableau, Google Data Studio และ Spread Sheet ต่างๆ เป็นต้น

2. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
คือ นักสถิติที่เขียน Code ได้ เป็นผู้ที่เอาข้อมูลมา "สร้างโมเดล" เพื่อสร้างสิ่งที่เลียนแบบจากข้อมูลต่างๆ ออกมาหา Pattern ในการทำนายผลต่างๆ เช่น พยากรณ์อากาศ เป็นต้น

 • มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ (สถิติ, แคลคูลัส, สมการ)
 • Artificial Intelligent & Machine Learning

3. วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)
คือ ผู้ที่มีหน้าที่เตรียมข้อมูล ต่อท่อลำเลียงข้อมูล สร้างที่เก็บข้อมูล เช่น Database, Data Warehouse, Data Lake นำข้อมูลเอามาเข้ากระบวนการมาทำความสะอาด (Data Cleaning) และนำข้อมูลมาจััดเก็บเอาไว้ให้พร้อมที่จะนำไปใช้ได้

 • การพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
 • การจัดเก็บข้อมูล (Data Storage)

ภาษาที่ใช้ในการทำงานสาย Data เช่น JavaScript, Python, R (Shiny), GO, SQL

อ้างอิงใน Episode

พูดคุยกับคุณ Perth ได้ที่ ...

ติดตามรับฟัง Podcast ได้ที่ . . .

CD8

About the Authors

 • An amateur human who also happens to be the Co-Founder and COO of Adaptivity - exploring the vast universe of technology and business

 • A guy who wants to share knowledge and passion through Online Contents & helps migrate people to "Digital Career" !!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish