15 สายงานแห่งอนาคตที่เป็นที่ต้องการในปี 2021 โดย LinkedIn

ถ้ารู้เทรนตลาดงาน ก็พัฒนา 'ความสามารถ' ได้ตรงกับความต้องการของบริษัท !!

การทำงานเกือบทุกอย่างบนโลกได้หันมาใช้ 'เทคโนโลยีดิจิทัล' มากยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทต้องปรับตัวและมีความต้องการคนที่ความรู้ความสามารถในการใช้ 'ทักษะดิจิทัล' ในการทำงานมากยิ่งขึ้น

LinkedIn ได้จัดอันดับสายงาน (Jobs on the Rise) ที่มีความต้องการสูงที่สุด 15 อันดับในปี 2021 โดยรวบรวมข้อมูลจากความต้องการของผู้ประกอบการและเทรนการรับสมัครงานที่เปิดรับในอัตราส่วนที่มากยิ่งขึ้น

👩‍💻 หนึ่งสายงานที่มีความต้องการสูงและเติบโตในตลาดแรงงานอย่างมากคือ 'อาชีพสายดิจิทัล' แต่อย่างไรก็ตามงานสายอื่นๆ ก็ยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

น่าสนใจที่ตำแหน่งทั้ง 15 สายงาน ยังคงมีสัดส่วนของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปมากกว่า 75% ทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 'ใบปริญญา' ยังคงเป็นใบเบิกทางสำคัญการทำเข้าทำงานกับบริษัทต่างๆ

15 Job on the Rise

📍 15 สายงานแห่งอนาคตปี 2021 โดย LinkedIn

1. พนักงานด้าน E-Commerce (Frontline E-commerce Worker)

 • มีความต้องการในตลาดและเติบโตขึ้นกว่า 73%
 • ตำแหน่งงานที่นิยม: Driver, Supply Chain Associate, Package Handler, Personal Shopper
 • ทักษะสำคัญ: การบริหารจัดการเวลา, การให้บริการลูกค้า, ทักษะความเป็นผู้นำ
 • การศึกษา: 75% จบปริญญาตรี
 • สามารถทำงานทางไกล? : ต่ำ

2. ผู้เชี่ยวชาญด้านเงินกู้และสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Loan and Mortgage Expert)

 • มีความต้องการในตลาดและอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 59% ตั้งแต่ปี 2019
 • ตำแหน่งงานยอดนิยม: Underwriter, Mortgage Loan Officer, Escrow Officer, Loan Closer
 • ทักษะสำคัญ: การบริหารจัดการความเสี่ยง, การบริการลูกค้า, การวิเคราะห์สินเชื่อ
 • การศึกษา: 86% จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานทางไกล? : สูง

3. เจ้าหน้าช่วยเหลือด้านสุขภาพ (Health Care Supporting Stuff)

 • มีความต้องการในตลาดและอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 34% ตั้งแต่ปี 2019
 • ตำแหน่งงานยอดนิยม: ผู้ช่วยด้านสุขภาพ, เภสัชกร, ผู้ช่วยทันตแพทย์, ผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
 • ทักษะสำคัญ: ความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วย, การป้อนข้อมูล, การติดต่อกับแพทย์
 • การศึกษา: 83% จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานทางไกล? : ต่ำ

4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจและการขาย (Business Development and Sales Professionals)

 • มีความต้องการในตลาดและอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 45% ตั้งแต่ปี 2019
 • ตำแหน่งงานยอดนิยม: ที่ปรึกษาการขาย, ผู้ช่วยผู้จัดการด้านการขาย, ที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์
 • ทักษะสำคัญ: การบริการด้านการขาย, เทคนิคการขาย, การบริหารจัดการทีม
 • การศึกษา: 92% จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานทางไกล? : ต่ำ

5. ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายในองค์กร (Experts in Workplace Diversity)

 • มีความต้องการในตลาดและอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 90% ตั้งแต่ปี 2019
 • ตำแหน่งงานยอดนิยม: Diversity Manager, Diversity Officer, Head of Diversity, Diversity Coordinator
 • ทักษะสำคัญ: การดูแลคนในองค์กร, การสอน, การพัฒนาองค์กร
 • การศึกษา: 99% จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานทางไกล? : ต่ำ

6. ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Professionals)

 • มีความต้องการในตลาดและอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 33%
 • ตำแหน่งงานยอดนิยม: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด, ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย, ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO
 • ทักษะสำคัญ: การดูแลโปรดักส์การตลาด, การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด, การดูแลภาพลักษณ์ของแบรนด์
 • การศึกษา: 94% จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานทางไกล? : ปานกลาง

7. พยาบาล (Nurses)

 • มีความต้องการในตลาดและอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 30%
 • ตำแหน่งงานยอดนิยม: พยาบาลแผนกลงทะเบียน, ผู้ช่วยพยาบาล และพยาบาลสำหรับผู้ป่วยหนัก
 • ทักษะสำคัญ: การดูแลผู้ป่วย, การวิจัยคลินิค, การบริหารเวลา
 • การศึกษา: 89% จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานทางไกล? : ต่ำ

8. ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา (Education Professionals)

 • มีความต้องการในตลาดและอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 20%
 • ตำแหน่งงานยอดนิยม: ผู้ช่วยสอน, ครูประถม, ครูสอนพิเศษ, ครูสอนเลข, นักพัฒนาหลักสูตร
 • ทักษะสำคัญ: การวางแผนบทเรียน, การบริหารเวลา
 • การศึกษา: 97% จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานทางไกล? : ต่ำ

9. ผู้สร้างคอนเทนต์ออนไลน์ (Digital Content Creators)

 • มีความต้องการในตลาดและอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 49%
 • ตำแหน่งงานยอดนิยม: ผู้เรียบเรียงคอนเทนต์, ที่ปรึกษาด้านการเขียน, Podcaster, บล็อกเกอร์
 • ทักษะสำคัญ: การตัดต่อวิดีโอ, การเขียนอย่างสร้างสรรค์, การพูดในที่สาธารณะ
 • การศึกษา: 92% จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานทางไกล? : สูง

10. โค้ชเฉพาะด้าน (Professional and Personal Coaches)

 • มีความต้องการในตลาดและอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 51% ตั้งแต่ปี 2019
 • ตำแหน่งงานยอดนิยม: โค้ชด้านอาชีพ, โค้ชชีวิต, โค้ชฟิตเนส, โค้ชด้านการทำธุรกิจ
 • ทักษะสำคัญ: การให้คำปรึกษา, โซเชียลมีเดีย, Entrepreneurship
 • การศึกษา: 92% จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานทางไกล? : ปานกลาง

11. วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ (Specialized Engineers)

 • มีความต้องการในตลาดและอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 25% ตั้งแต่ปี 2019
 • ตำแหน่งงานยอดนิยม: Web Developer, Full Stack Engineer, Frontend Developer, Game Developer
 • ทักษะสำคัญ: การจัดการโปรแกรม, การพัฒนาเว็บไซต์, การดำเนินการระบบ
 • การศึกษา: 93% จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานทางไกล? : สูง

12. ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต (Mental Health Specialists)

 • มีความต้องการในตลาดและอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 24%
 • ตำแหน่งงานยอดนิยม: ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัด, ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต
 • ทักษะสำคัญ: การบำบัด Play Therapy, Mindfulness, CBT
 • การศึกษา: 97% จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานทางไกล? : ปานกลาง

13. นักพัฒนา UX/UI (UX/UI Professionals)

 • มีความต้องการในตลาดและอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 20%
 • ตำแหน่งงานยอดนิยม: UX Designer, Product Design Consultant, UX/UI Designer, UX/UI Researcher
 • ทักษะสำคัญ: การออกแบบเว็บไซต์, การคิดเชิงออกแบบ, การทดสอบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน
 • การศึกษา: 97% จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานทางไกล? : ปานกลาง

14. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science Specialists)

 • มีความต้องการในตลาดและอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 46% ตั้งแต่ปี 2019
 • ตำแหน่งงานยอดนิยม: Data Scientist, Data Science Specialist, Data Management Analyst
 • ทักษะสำคัญ: TensorFlow, Statistical Modeling, Data Visualization
 • การศึกษา: 98% จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานทางไกล? : ปานกลาง

15. ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Practitioners)

 • มีความต้องการในตลาดและอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 32% ตั้งแต่ปี 2019
 • ตำแหน่งงานยอดนิยม: Machine Learning Engineer, AI Specialist, Machine Learning Researcher
 • ทักษะสำคัญ: C++, Amazon Web Services (AWS), Python (Programming Language)
 • การศึกษา: 99% จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานทางไกล? : ต่ำ

Source: LinkedIn

About the Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish