10 Soft Skills ‘ทักษะมนุษย์’ ที่ทุกคนต้องมีในยุค AI

Soft Skills คือ 'ทักษะมนุษย์' หรือ 'ทักษะทางสังคม' ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากประสบการณ์ ผ่านการดำรงชีวิตของแต่ละคน

บริษัทต่างๆ นอกจากจะต้องการ 'Hard Skills' ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ใช้ในการทำงานแล้ว ยังมักจะระบุความต้องการ 'Soft Skills' ไว้ใน Job Description อีกด้วย

'ทักษะมนุษย์' หรือ Soft Skills จะเป็นตัวบ่งบอกถึง 'ตัวตน' ของคนๆ นั้นว่าเติบโตมาอย่างไร และจะสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

ขึ้นชื่อว่า 'ทักษะมนุษย์' นั้นย่อมแปลว่า AI และเทคโนโลยีใหม่ๆ ยังไม่สามารถพัฒนาจนถึงขึ้นที่เข้ามาทดแทนได้ 100% เพราะมนุษย์ยังคงต้องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ต้องการ Human Touch ต้องการ Human Connection ในการดำรงชีวิตและการทำงานอยู่ดี

ในยุคที่ AI ได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น 'ทักษะมนุษย์' จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรมี เพราะ นอกจากจะทำให้เราแตกต่างจาก AI แล้วยังช่วยให้บริษัทต่างๆ และตลาดแรงงานต้องการตัวเรามากยิ่งขึ้น

10 Soft Skills 2021

10 Soft Skills 'ทักษะมนุษย์' ที่ทุกคนต้องมีในยุค AI

1. ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication)

"ถ้าคุยกับใครไม่รู้เรื่อง ก็ไม่สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ"

ความสามารถในการสื่อสาร คือ การถ่ายทอดและส่งสารไปยังผู้ฟังได้อย่างถูกต้องและบรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะประกอบไปด้วยการเป็นผู้ฟังที่ดี, ความสามารถในการให้ข้อมูลและรับข้อเสนอแนะ, สามารถตั้งคำถามได้ตรงประเด็น, สื่อสารได้กระชับได้ใจความและตรงจุดประสงค์

2. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

"จิตนาการ สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ"

ความคิดสร้างสรรค์มักออกมาจากประสบการณ์ของแต่ละคน ซึ่งจะมีความ Unique แตกต่าง โดดเด่นไม่เหมือนกัน สามารถคิดสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างไม่รู้จบ ซึ่งเครื่องจักรยังไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ ซึ่งบริษัทย่อมต้องการคนที่โดนเด่น และสามารถสร้างความแตกต่างแปลกใหม่ให้บริษัทได้

3. ทักษะด้านความเป็นผู้นำ (Leadership)

"ความเป็นผู้นำ เป็นทักษะทุกคนต้องมี ไม่ใช้แต่เพียงหัวหน้าเท่านั้น"

ความเป็นผู้นำนั้นสามารถตีความได้หลายแบบ โดยคุณสมบัติของคนที่มีความเป็นผู้นำในภาพรวมนั้น มักจะเป็นคนที่สามารถโน้มน้าว กระตุ้น ชี้นำ ผลักดันให้บุคคลอื่น มีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่างๆ ตามความต้องการ โดยมีความสำเร็จเป็นเป้าหมายหลัก

4. ทักษะความรับผิดชอบ (Responsibility)

"ความรับผิดชอบสะท้อนความเป็น Professional"

ไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบส่วนตัว แต่ต้องมีความรับผิดชอบต่อบริษัทด้วย คนที่มีความรับผิดชอบนอกจากจะช่วยให้ภาพลักษณ์ตัวเองดีแล้ว ยังช่วยให้เกิดความเชื่อใจจากเพื่อนร่วมงานและได้งานที่มีประสิทธิภาพ การทำงานได้เสร็จตามเวลากำหนดก็ถือความรับผิดชอบง่ายๆ ที่แสดงถึงทักษะความรับผิดชอบของแต่ละคน

5. ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

"หลายหัว ย่อมดีกว่าหัวเดียว"

การที่จะทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความร่วมมือของคนในทีมเพื่อที่จะร่วมมือกันในการทำส่วนของตัวเองให้ดีที่สุด และสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ หลายๆ ครั้งการทำงานร่วมกันมักจะเกิดไอเดียใหม่ๆ จากหลายๆ คนรวมกันทำให้งานออกมาสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

6. ทักษะการแก้ไขปัญหา (Problem Solving)

"การวิ่งหนีปัญหา ไม่ใช่ทางออกที่ดีถูกต้อง"

ทักษะการแก้ไขปัญหานอกจากจะต้องอาศัย การคิดวิเคราะห์, ความคิดสร้างสรรค์ และการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้ว ยังต้องการ Mindset ที่ดีในการจัดการกับปัญหาที่ดีอีกด้วย การฝึกวิเคราะห์แยกแยะปัญหาที่เกิดขึ้น, จัดความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนค้นหาแนวทางการแก้ไข ถือเป็นสกิลสำคัญที่ทุกคนพึงมี

7. ทักษะการตัดสินใจ (Decisiveness)

"ติดสินใจผิด ไม่ผ่านกระบวนการคิด ชีวิตเปลี่ยน"

การตัดสินใจต้องผ่านกระบวนการคิดมากมาย การเลือกวิธีตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบจะช่วยให้การทำงานนั้นราบรื่นและมีปนะสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Flow ในกระทำงานจะดีหรือไม่มักเกิดจากการตัดสินใจของคนในทีม นอกจากนั้นการตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง ไม่ใช้ตัดสินใจตามใจชอบแบบมั่วๆ

8. ทักษะการบริหารจัดการเวลา (Time Management)

"ปั่นงานไฟไหม้ เพราะไร้การวางแผน"

หลายๆ ครั้งคนไม่สามารถทำงานเสร็จได้ทันกำหนด เพราะขาดการวางแผนบริหารจัดการที่ดี การบิรหารจัดการเวลาอย่างชาญฉลาด รู้จัดการจัดลำดับความสำคัญจะช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่จำกันมากขึ้น

9. ทักษะการปรับตัว (Flexible)

"ปรับตัวได้ช้า ก็เริ่มเรียนรู้ได้ช้า"

มนุษย์ย่อมกลัวการเปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลา ในการทำงานก็เช่นกันถ้าหากสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้ง่าย มีความยืดหยุ่นสูงก็จะสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง (Negotiation)

"อยากขายของได้ ต้องรู้จักเจรจาต่อรอง"

การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องทำเป็นปกติ หากสามารถเจรจาต่อรองและโน้มน้าวคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้เราได้ประโยชน์จากการเจรจานั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงาน โดยเฉพาะการทำธุรกิจ

"ถ้าไม่อยากถูก Disrupt ก็ต้อง Upskill" - Adaptivity

Soft Skills เป็นสิ่งที่เรียนรู้และพัฒนาได้หากมี Growth Mindset ดังนั้นถ้าไม่อยากตกงานและโดน AI แย่งงานไปจนหมด เราต้องหาข้อได้เปรียบและความแตกต่างของเราให้เจอ !!

Soft Skills ของคุณเป็นยังไง? มีครบทุกข้อไหมที่กล่าวมา?

About the Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish